Archívy: Downloads

Návrh na vykonanie exekúcie – všeobecný

Excerpt:

Platobným rozkazom Okresného súdu ………………….., č.k ………………. zo dňa …………….. bol povinný zaviazaný zaplatiť oprávnenému sumu vo výške …….. EUR spolu s príslušenstvom…………………. EUR.

Exekučný titul nadobudol právoplatnosť dňa ……………. a stal sa vykonateľným dňa …………….

D ô k a z : exekučný titul – platobný rozkaz Okresného súdu ……………… č.k. ………………………..

II.

Vzhľadom na skutočnosť, že povinný nesplnil do dnešného dňa ani čiastočne to, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie ako oprávnený v zmysle § 38 Exekučného poriadku

n a v r h u j e m ,….

Návrh na zriadenie exekučného záložného práva

Excerpt:

VEC: Návrh na zriadenie exekučného záložného práva a udelenie súhlasu s vykonaním exekúcie predajom nehnuteľnosti

V exekučnej veci oprávneného ………………………, proti povinnému ………………….. vo veci exekúcie EX ……………… vedenej súdnym exekútorom JUDr. Peter Kuna, Exekútorský úrad Bratislava v zmysle § 134 ods. 1 a § 167 ods. 2 Exekučného poriadku dávam súhlas na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti a zároveň podávam návrh na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľností:

Vyhlásenie o výške a stave majetku

Excerpt:

Ja, dolu podpísaný ……………………….. na základe výzvy súdneho exekútora JUDr. Peter Kuna, Záhradnícka 62, Bratislava zo dňa ………………., v exekučnej veci EX …………….. podávam toto vyhlásenie o svojom majetku, ktoré je pravdivé, úplné, aktuálne a sú v ňom zahrnuté aj práva a pohľadávky voči mojim dlžníkom.

Meno a priezvisko, názov firmy:
Trvalé bydlisko (Prechodné bydlisko):
Rodné číslo:
IČO:
Telefonický kontakt:
E-mail:
Zamestnávateľ (názov a adresa): ….

Žiadosť o splátkový kalendár

Excerpt:

Vec: Žiadosť o  splátkový kalendár

Dole podpísaný ………………. Vás týmto žiadam o schválenie splátkového kalendára v exekučnom konaní EX …………………., ktoré je vedené Vaším exekútorským úradom z dôvodu, že: …………………………………………………………………………………………………………..

Vymáhanú pohľadávku sa zaväzujem splácať v minimálnej výške ………… EUR mesačne.

Prvá splátka bola/bude uhradená dňa …………. a splatnosť každej ďalšej splátky bude najneskôr do ……… dňa v danom mesiaci.

Žiadosť o vrátenie preplatku

Excerpt:

Vec: Žiadosť o vrátenie preplatku v exekučnom konaní Ex …………….

Vo veci exekučného konania EX …………….. vedené proti povinnému………………………………………. Vás žiadam o vrátenie preplatku vzniknutého v uvedenom exekučnom konaní, ktoré vzniklo na základe ………………………………

Na základe predmetnej žiadosti Vás žiadam o zaslanie preplatku na účet č. ………………………………………., pod VS …………… vedený v banke ………………………………………

Návrh na vykonanie exekúcie – zročné výživné

Excerpt:

Na základe právoplatného rozsudku Okresného súdu ………………….., č.k ………………. zo dňa bola povinnému uložená povinnosť prispievať na výživu maloletého ……………….., narodeného …………. sumou ……………… EUR mesačne vždy do …………………….. bežného mesiaca.

Vzhľadom na skutočnosť, že povinný si dobrovoľne neplní svoju povinnosť pravidelne uhrádzať výživné navrhujem, aby súdny exekútor vymohol od povinného zročné výživné, a to: zročné výživné /uviesť mesiace, za ktoré výživné nebolo uhradené/ spolu vo výške ……………. EUR, náklady exekučného konania /overenie rozhodnutia/ ………………… a trovy exekučného konania, ktoré určí exekútor.

Návrh na vykonanie exekúcie – bežné výživné

Excerpt:

Na základe právoplatného rozsudku Okresného súdu ………………….., č.k ………………. zo dňa bola povinnému uložená povinnosť prispievať na výživu maloletého ……………….., narodeného …………. sumou ……………… EUR mesačne vždy do …………………….. bežného mesiaca.

Vzhľadom na skutočnosť, že povinný si dobrovoľne neplní svoju povinnosť pravidelne uhrádzať výživné, navrhujem, aby súdny exekútor vymohol od povinného pohľadávku vo výške: bežné výživné od ………….., vo výške ……….. EUR/mesačne, náklady exekučného konania /overenie rozhodnutia/ vo výške ……… EUR a trovy exekučného konania, ktoré určí exekútor. …