Vyhlásenie o výške a stave majetku


Stiahnutí798
Veľkosť108.20 KB
Download

Excerpt:

Ja, dolu podpísaný ............................. na základe výzvy súdneho exekútora JUDr. Peter Kuna, Záhradnícka 62, Bratislava zo dňa ..................., v exekučnej veci EX ................. podávam toto vyhlásenie o svojom majetku, ktoré je pravdivé, úplné, aktuálne a sú v ňom zahrnuté aj práva a pohľadávky voči mojim dlžníkom.

Meno a priezvisko, názov firmy:
Trvalé bydlisko (Prechodné bydlisko):
Rodné číslo:
IČO:
Telefonický kontakt:
E-mail:
Zamestnávateľ (názov a adresa): ....