Návrh na zriadenie exekučného záložného práva


Stiahnutí1170
Veľkosť110.01 KB
Download

Excerpt:

VEC: Návrh na zriadenie exekučného záložného práva a udelenie súhlasu s vykonaním exekúcie predajom nehnuteľnosti

V exekučnej veci oprávneného ..........................., proti povinnému ....................... vo veci exekúcie EX .................. vedenej súdnym exekútorom JUDr. Peter Kuna, Exekútorský úrad Bratislava v zmysle § 134 ods. 1 a § 167 ods. 2 Exekučného poriadku dávam súhlas na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti a zároveň podávam návrh na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľností: