Žiadosť o splátkový kalendár


Stiahnutí24989
Veľkosť108.72 KB
Download

Excerpt:

Vec: Žiadosť o  splátkový kalendár

Dole podpísaný ................... Vás týmto žiadam o schválenie splátkového kalendára v exekučnom konaní EX ......................, ktoré je vedené Vaším exekútorským úradom z dôvodu, že: ..........................................................................................................................

Vymáhanú pohľadávku sa zaväzujem splácať v minimálnej výške ............ EUR mesačne.

Prvá splátka bola/bude uhradená dňa ............. a splatnosť každej ďalšej splátky bude najneskôr do ......... dňa v danom mesiaci.