Návrh na vykonanie exekúcie – zročné výživné


Stiahnutí1378
Veľkosť107.90 KB
Download

Excerpt:

Na základe právoplatného rozsudku Okresného súdu ......................., č.k ................... zo dňa bola povinnému uložená povinnosť prispievať na výživu maloletého ...................., narodeného ............. sumou .................. EUR mesačne vždy do .......................... bežného mesiaca.

Vzhľadom na skutočnosť, že povinný si dobrovoľne neplní svoju povinnosť pravidelne uhrádzať výživné navrhujem, aby súdny exekútor vymohol od povinného zročné výživné, a to: zročné výživné /uviesť mesiace, za ktoré výživné nebolo uhradené/ spolu vo výške ................ EUR, náklady exekučného konania /overenie rozhodnutia/ ..................... a trovy exekučného konania, ktoré určí exekútor.