V elektronických schránkach sa uplatňuje fikcia doručenia

upvs1

Súčasťou zákona o e-Governmente (zák. č. 305/2013 Z. z.) je aj právna úprava doručovania písomnosti orgánov verejnej moci, do ktorej spadajú aj súdny exekútori. Títo na tento účel využívajú najmä doručovanie upovedomenia o začatí exekúcie, kedy sa po 1. novembri 2017 uplatňuje fikcia doručenia. Práve aj z toho dôvodu odporúčame, aby si všetky subjekty, ktoré majú aktivovanu dátovú schránku,túto pravidlene kontrolovali alebo si nastavili notifikácia na súkromne e-maily, ktoré používajú dennodenne.

Čo to znamená v preklade?

do 31. októbra 2017 sa upovedomenie o začatí exekúcie považovalo doručené len vtedy, pokiaľ si adresát túto zásielky z dátovej schránky “prevzal”, t.j. ak si tento dokument pozrel. V prípade, ak si subjekt takúto zásielku “neprevzal”, musel súdny exekútor vykonať opätovné doručenie takejto zásielky na uplynutie lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie. Novelou Exekučného poriadku účinnou od 1.4.2017 dokonca zákonodarca vyňal priamo zo zákona o Súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti fikciu doručenia v prípade nedoručenia listovej zásielky právnickej osoby do sídla jej spoločnosti. Aj v takomto prípade musel súdny exekútor vykonať opakované doručenie tejto zásielky. Čiže, aj pokiaľ ste do 31. októbra mali aktivovanú dátovu schránku do ktorej Vám bolo doručené upovedomenie o začatí exekúcie a toto ste neprevzali, nezmeškali ste žiadnu lehotu. Toto sa ale po 1. novembri 2017 zmenilo! Na základe schválenej novely zákona o e-Governmente sa toto nastavenie mení a fikcia doručenia (podľa ktorej sa elektronický úradný dokument považuje za doručený uplynutím 15-dňovej lehoty bez ohľadu na to, či si ho adresát v e-schránke otvoril, alebo nie) platí na upovedomenie o začatí exekúcie. Po 15 dňoch tak začínajú plynúť účinky doručeného upovedomenia o začatí exekúcie bez ohľadu na to, či sa dotknutá osoba o tejto zásielke dozvedela alebo nie. Zmenu, ktorú presadzovali poslanci ústavnoprávneho parlamentného výboru, odôvodňovali tým, že môže prispieť k efektívnejšiemu doručovaniu úradných dokumentov do e-schránok.

Zmena sa vzťahuje na právnické ale aj fyzické osoby s aktívnymi elektronickými schránkami. Pripomíname, že k dnešnému dňu sú automaticky aktivované elektronické schránky všetkých právnických osôb a to bez ohľadu na to, či si schránku aktivovali sami alebo nie.