Žiadosť o vrátenie preplatku


Stiahnutí1019
Veľkosť108.95 KB
Download

Excerpt:

Vec: Žiadosť o vrátenie preplatku v exekučnom konaní Ex ................

Vo veci exekučného konania EX ................. vedené proti povinnému.............................................. Vás žiadam o vrátenie preplatku vzniknutého v uvedenom exekučnom konaní, ktoré vzniklo na základe ....................................

Na základe predmetnej žiadosti Vás žiadam o zaslanie preplatku na účet č. .............................................., pod VS ............... vedený v banke .............................................