Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní

obrazok

Čo je to zákon o ukončení niektorých exekučných konaní známy aj ako “exekučná amnestia”?

Zákon upravuje postup ukončenia exekučných konaní začatých pred 1. aprílom 2017 a vedených podľa predpisov účinných do 31.03.2017, ako aj osobitosti postupu pri podaní opätovného návrhu na vykonanie exekúcie (tzv. repodaj). Na účely zákona sa tzv. starou exekúciou rozumie exekúcia začatá pred 1. aprílom 2017 a vedená podľa predpisov účinných do 31. marca 2017. Zákon 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti z 26. Júna 2019 predstavuje, zákonnú lehotu 120 dní vrátane možnosti opätovného podania návrhu oprávneným.

Dôvody, pre ktoré sa stará exekúcia zastavuje sú:
(1) Stará exekúcia sa týmto zákonom zastavuje, ak
a) uplynula rozhodná doba a nejde o starú exekúciu podľa odseku 2,
b) oprávnený alebo povinný zanikol bez právneho nástupcu alebo dedičské konanie po oprávnenom alebo povinnom bolo zastavené z dôvodu, že nezanechal žiadny majetok alebo zanechal len majetok nepatrnej hodnoty,
c) zastavenie starej exekúcie navrhol oprávnený alebo
d) dôvod na zastavenie starej exekúcie vyplýva z osobitného predpisu upravujúceho konkurzné konanie; na tento účel platí, že stará exekúcia sa zastavila vznikom dôvodu na jej zastavenie.

Čo je to rozhodná doba? Rozhodnou dobou je doba piatich rokov. Rozhodná doba plynie odo dňa doručenia prvotného poverenia na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi.

Kedy sa predlžuje rozhodná doba? Rozhodná doba sa predlžuje ak v exekučnom konaní bolo v posledných 18 mesiacov predo dňom, keď sa má stará exekúcia podľa tohto zákona zastaviť, dosiahnutý výťažok spolu aspoň vo výške 15,- EUR.