Poradňa povinným


Je pravdepodobné, že nemáte uhradenú celú dlžnú sumu, alebo ju nemáte uhradenú vôbec. V prípade, že tomu tak nie je, oznámte a doložte túto skutočnosť priamo exekútorovi a čakajte na jeho vyjadrenie, alebo si podajte námietky proti exekúcii. Odporúčame však sa hneď zbytočne neuberať k podávaniu námietok, nakoľko takéto konania sa na súde nezmyselne naťahujú (o námietkach rozhoduje príslušný okresný súd, nie exekútor) a Vy máte Vaše peniaze na účte zbytočne blokované.

Exekúcia nikdy nezačína bezdôvodne, či zo dňa na deň. Exekúcii vždy predchádza iné konanie (napr. na súde), v ktorom Vám bola uložená povinnosť niečo zaplatiť a túto povinnosť ste si nesplnili.

Pohľadávku s príslušenstvom a trovami exekútora je potrebné uhradiť priamo súdnemu exekútorovi a to:
Vkladom v hotovosti na účet súdneho exekútora č. SK7902000000003216388351 vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. alebo prevodným príkazom z Vašej alebo inej banky na uvedený účet súdneho exekútora.
Vždy je potrebné uviesť správny variabilný symbol – t. j. celé číslo exekúcie
Úhradu je možné vykonať aj poštovou poukážkou, no neodporúčame ju, nakoľko peňažná transakcia trvá pomerne dosť dlho.

V prípade, že nemáte dosť peňazí na vyplatenie celej dlžnej sumy, môžete písomne požiadať o splátky a to za predpokladu, že splníte nasledovné:
– prevezmete Upovedomenie o začatí exekúcie (ďalej len UZE)
– reagujete na výzvu o vyhlásení majetku (doručená spolu s UZE)
– uvediete dôvody, pre ktorý žiadate splátky. Toto je potrebné aj zdokladovať!
(faktúry, vaše pravidelné poplatky, výška príjmu a pod)
– zašlete celý výpis z účtu za posledné dva mesiace, ktorý preukazuje, že nemáte dostatok
finančných prostriedkov na účte na zaplatenie
– uvediete výšku splátok, ktoré ste schopný mesačne splácať
– zaplatíte prvú mesačnú splátku
O splátkach rozhoduje oprávnený, nie exekútor, preto rozhodnutie o povolení splátok nie je na rozhodnutí exekútora. Odporúčame si dať na žiadosti záležať.

Presvedčte sa vo svojej banke, či Vaše peniaze nie sú len blokované na inom (vinkulačnom/depozitnom) účte. Niektoré banky nezablokujú peniaze priamo na Vašom účte, ale vytvárajú podúčty (vinkulačné/depozitné) kam presúvajú blokované peniaze, čiže peniaze sú stále v banke a nie u exekútora.

Zájdite si na pobočku svojej banky a požiadajte ich o bezhotovostný prevodný príkaz na úhradu exekúcie, kvôli ktorej máte účet blokovaný. Banka je povinná vykonať prevodný príkaz (prevod peňazí) v prospech exekúcie, kvôli ktorej máte účet blokovaný. Banka Vám nedovolí vybrať peniaze či previesť peniaze na iný účel ako v prospech tejto exekúcie.

1). V prípade že uhradíte celú pohľadávku aj s príslušenstvom (t.j. úroky, kolky, poplatky, trovy exekútora atď), exekútor je povinný vydať príkaz na odblokovanie účtu do 7 dní. Tento úkon nevie vykonať priamo z kancelárie. Na rýchlosť spracovania príkazu bankou exekútor už nemá vplyv.
2). Ďalším dôvodom býva, že platba nie je správne priradená, napr. keď chýba variabilný symbol resp. je nesprávne uvedený.
3). Peniaze ešte neboli pripísané na účet exekútora a teda exekútor o ich úhrade nemá vedomosť (stáva sa to najčastejšie pri úhradách formou poštových poukážok)

Exekútor môže na zaistenie pohľadávky vykonať najprv zabezpečovacie úkony (zablokovať účet v banke, auto na dopravnom inšpektoráte proti prepisu a pod.) a až potom upovedomiť povinného. Častý problém však býva skutočnosť, že povinný si nepreberá zásielky a teda „nemá“ o exekúcii vedomosť.

Na nahliadnutie do spisu, či prípadne si vyhotoviť z neho fotokópie je možné až po predchádzajúcej dohode so súdnym exekútorom. Nezabúdajte, že tieto úkony sú osobitne spoplatnené.

Exekútor dáva príkaz do banky na blokovanie predbežných (teda vyšších) trov súdneho exekútora. V prípade úhrady celej dlžnej sumy v lehote do 14 dní od prevzatia upovedomenia o začatí exekúcie má exekútor nárok na nižšiu zákonnú odmenu.

Bohužiaľ nie. Je potrebné nájsť iný spôsob na zastupovanie. V exekučnom konaní Vás môže zastupovať jedine advokát alebo blízka osoba (napr. manžel, brat a pod.), ktorá zároveň má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v obore právo (tu je potrebné naplnenie oboch podmienok). Na úhradu exekúcie nemajú tieto skutočnosti žiaden vplyv, a preto môžete uhradiť exekúciu aj zaňho bez plnej moci.

Nie. Exekútor dáva príkaz do banky na blokovanie len do výšky celkovej dlžnej sumy. V prípade, že máte na účte viacej peňazí, platobná karta Vám nebude fungovať na výber peňazí z bankomatu alebo pri platbe cez terminál. Tu je potrebné sa obrátiť na svoju banku.

Môžete kontaktovať exekútorský úrad cez formulár v sekcii “KONTAKT”. Nezabudnite uviesť správne číslo exekúcie (EX), jasne a stručne formulovať svoju otázku. Budeme Vás spätne kontaktovať (z tohto dôvodu odporúčame uviesť aj telefonický kontakt)