Návrh na vykonanie exekúcie – všeobecný


Stiahnutí2629
Veľkosť111.10 KB
Download

Excerpt:

Platobným rozkazom Okresného súdu ......................., č.k ................... zo dňa ................. bol povinný zaviazaný zaplatiť oprávnenému sumu vo výške ........ EUR spolu s príslušenstvom...................... EUR.

Exekučný titul nadobudol právoplatnosť dňa ................ a stal sa vykonateľným dňa ................

D ô k a z : exekučný titul - platobný rozkaz Okresného súdu .................. č.k. .............................

II.

Vzhľadom na skutočnosť, že povinný nesplnil do dnešného dňa ani čiastočne to, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie ako oprávnený v zmysle § 38 Exekučného poriadku

n a v r h u j e m ,....