Zmenkový a šekový platobný rozkaz

zmenka

Dňa 23.12.2015, teda tesne deň pred vianocami celú právnickú obec zákonodarcovia „potešili“ darčekom, ďalšou z noviel zákonov. Túto zverejnili v zbierke zákonov pod číslom 438/2015 z 15.12.2015, ktorým bolo
novelizovaných viacero zákonov: zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 71/1992 Zb. Zákon o súdnych poplatkoch a v neposlednom rade sa novela dotkla aj zákona č. 233/1995 Z. z., teda Exekučného poriadku a ďalšie.

Touto novelou sa upravuje problematika zmenky a šeku, ktoré sú spôsobilé byť exekučným titulom v rámci núteného výkonu ako zmenkový platobný rozkaz či šekový platobný rozkaz, ktoré sú materiálnym predpokladom začatia exekúcie.

V rámci Exekučného poriadku sa upravil § 243f – prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia a to:
(1) V exekučných konaniach, ktoré sa začali pred účinnosťou tohto zákona a v ktorých sa odo dňa účinnosti tohto zákona vyžadujú pri podaní návrhu na vykonanie exekúcie náležitosti podľa § 39 ods. 4 je oprávnený povinný doplniť návrh na vykonanie exekúcie podľa § 39 ods. 4 do 30 dní odo dňa účinnosti tohto zákona.
(2) Na exekučné konania podľa odseku 1, v ktorých do účinnosti tohto zákona nebolo rozhodnuté o žiadosti o udelenie poverenia sa ustanovenia § 39 ods. 4 a § 40 použijú rovnako.
(3) Exekúcie podľa odseku 1 sa odo dňa účinnosti tohto zákona odkladajú.;
(4) Ak sa v konaniach podľa odseku 1 nepreukáže opak, platí, že sú tu dôvody na zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 1 písm. m).
(5) Ak oprávnený návrhu na vykonanie exekúcie nedoplní v lehote podľa odseku 1, súd exekúciu zastaví.
(6) Ak oprávnený návrh na vykonanie exekúcie doplní v lehote podľa odseku 1, súd preskúma či je daný dôvod na zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 1 písm. m), a ak exekúcie nezastaví, rozhodne o pokračovaní exekúcie.

Z uvedeného ustanovenia vyplýva povinnosť doplniť návrh na vykonanie exekúcie do všetkých konaní, ktoré začali na podklade zmenkového a šekového platobného rozkazu v lehote 30 dní odo dňa účinnosti zákona, čiže lehota na doplnenie návrhu uplynie dňa 22.01.2016 pre všetky začaté exekučné konania.

Do rozhodnutia o zastavení exekučného konania alebo rozhodnutia o pokračovaní exekúcie sa konania odkladajú a nemožno v nich pokračovať a o odklade netreba samostatne rozhodnúť.

Z novely vyplýva nejednoznačnosť subjektu doručenia podania – súdnemu exekútorovi alebo exekučnému súdu avšak z povahy veci vyplýva, že sa návrh na vykonanie exekúcie doručuje súdnemu exekútorovi, ale z procesnej opatrnosti by mal oprávnený podať doplnenie návrhu ako súdnemu exekútorovi, tak priamo na príslušný okresný súd.

Zákonodarca sa týmto krokom rozhodol presadiť zásadu ochrany a obrany spotrebiteľa (povinného), ktorý vznikol v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou ako zabezpečovací inštitút pohľadávky bez ohľadu na neprijateľné zmluvné podmienky či rozporu s dobrými mravmi alebo so zákonom ako je napríklad príslušenstvo pohľadávky presahujúce prípustnú mieru hraničiacou s úžerou.

Pridaj komentár