Civilný sporový poriadok vo vzťahu k exekučnému poriadku

csp

Odo dňa 1.7.2016 vstúpia do účinnosti tri nové, samostatné civilnoprávne kódexy: Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahradia súčasný Občiansky súdny poriadok, ktoré prinesú mnohé zmeny, ktoré sa okrem iného budú priamo dotýkať aj priamo zákona č. 233/1995 Z. z., teda Exekučného poriadku.

Hlavným zámerom prijatia týchto kódexov je najme zrýchlenie zdĺhavosti konania, zvýšenie vymožiteľnosti práva a tým zaistenia právnej istoty ako aj zefektívniť samostatné konania, ktoré majú pomôcť nielen slovenským podnikateľom, ale aj bežným občanom uplatňujúcim si svoje zákonné nároky.

Najzásadnejšou zmenou prijatia Civilného sporového poriadku v rámci exekučných konaní je ustanovenia §49 a to doručovanie a zavedenie fikcie doručenia pri fyzických osobách nepodnikateľoch. V súčasnosti sa fikcia doručenia uplatňuje len pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch (napr. živnostníkoch). Prijatím tohto inštitútu sa podporí efektivita konania a zamedzí sa prieťahom v konaní ako aj rôznym špekuláciám povinných, ktorí odmietajú preberanie poštových zásielok alebo sa nachádzajú na neznámych miestach, ktoré nemajú nahlásené. Nakoľko v zmysle zákona o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky na Slovensku má každý občan niekde zapísaný trvalý pobyt, zákon jednoznačne zavádza pravidlo, že každý je zodpovedný za údaje, ktoré sú v registri obyvateľov zapísané.

§ 49
(1)
Upovedomenie o začatí exekúcie sa doručí oprávnenému a povinnému do vlastných rúk.
(2)
Ak sa upovedomenie o začatí exekúcie nepodarí doručiť povinnému, ktorý je fyzickou osobou, na adresu podľa § 106 ods. 1 písm. a) Civilného sporového poriadku, je exekútor povinný urobiť všetky úkony potrebné na zistenie skutočného pobytu povinného.
(3)
Ak sa exekútorovi nepodarí upovedomenie o začatí exekúcie doručiť na adresu zistenú postupom podľa odseku 2, požiada súd o zverejnenie oznámenia o upovedomení o začatí exekúcie na webovej stránke príslušného súdu. Súd preskúma, či exekútor urobil všetky úkony potrebné na zistenie skutočného pobytu povinného. Ak žiadosti vyhovie, oznámenie o upovedomení o začatí exekúcie zverejní na webovej stránke súdu a exekútorovi uloží, aby ďalšie písomnosti povinnému doručoval na adresu podľa § 106 ods. 1 písm. a) Civilného sporového poriadku; inak exekútorovi uloží vykonať ďalšie úkony potrebné na zistenie skutočného pobytu povinného.
(4)
Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia za doručené, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

Ostatné novelizované znenia:
Ustanovenia o použití Civilného sporového poriadku
§ 9a
(1)
Ak to povaha veci nevylučuje, v konaní podľa tohto zákona sa primerane použijú ustanovenia Civilného sporového poriadku.
(2)
Ustanovenia Civilného sporového poriadku o odpustení zmeškania lehoty, prostriedkoch procesného útoku, prostriedkoch procesnej obrany, koncentrácii, neodkladných opatreniach a zabezpečovacích opatreniach sa v konaní podľa tohto zákona nepoužijú.
(3)
Na účely tohto zákona sa pojem žaloba podľa povahy veci vykladá ako návrh na vykonanie exekúcie, námietky proti exekúcii, návrh na zastavenie exekúcie a návrh na odklad exekúcie.
(4)
Na účely tohto zákona sa pojmy strana a spor vykladajú ako účastník konania
a konanie podľa tohto zákona, ak z povahy veci nevyplýva inak.

§ 9b
(1)
Súd aj bez námietky skúma príslušnosť počas celého konania.
(2)
V konaní podľa tohto zákona je intervencia vylúčená.
(3)
Súd nariadi pojednávanie, ak je to nevyhnutné na vykonanie dôkazov alebo na objasnenie veci.
(4)
V konaní podľa tohto zákona môže súd výnimočne vykonať dôkazy, ktoré účastníci nenavrhli, ak je to nevyhnutne potrebné na zistenie skutkového stavu veci.
(5)
V konaní podľa tohto zákona rozhoduje súd uznesením.

§ 36
(5)
Ak osobitný zákon4c) neustanovuje inak, exekučné konanie nemožno prerušiť, nemožno odpustiť zmeškanie lehôt a po skončení exekučného konania nemožno podať žalobu na obnovu exekučného konania.
(6)
Ak je exekučné konanie zastavené vyhlásením konkurzu, exekútor vyplatí správcovi konkurznej podstaty vymoženú pohľadávku alebo jej časť okrem trov exekúcie do siedmich dní od zastavenia exekučného konania.

§ 49
(1)
Upovedomenie o začatí exekúcie sa doručí oprávnenému a povinnému do vlastných rúk.
(2)
Ak sa upovedomenie o začatí exekúcie nepodarí doručiť povinnému, ktorý je fyzickou osobou, na adresu podľa § 106 ods. 1 písm. a) Civilného sporového poriadku, je exekútor povinný urobiť všetky úkony potrebné na zistenie skutočného pobytu povinného.
(3)
Ak sa exekútorovi nepodarí upovedomenie o začatí exekúcie doručiť na adresu zistenú postupom podľa odseku 2, požiada súd o zverejnenie oznámenia o upovedomení o začatí exekúcie na webovej stránke príslušného súdu. Súd preskúma, či exekútor urobil všetky úkony potrebné na zistenie skutočného pobytu povinného. Ak žiadosti vyhovie, oznámenie o upovedomení o začatí exekúcie zverejní na webovej stránke súdu a exekútorovi uloží, aby ďalšie písomnosti povinnému doručoval na adresu podľa § 106 ods. 1 písm. a) Civilného sporového poriadku; inak exekútorovi uloží vykonať ďalšie úkony potrebné na zistenie skutočného pobytu povinného.
(4)
Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia za doručené, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

§ 55 Vylúčenie veci z exekúcie
(1)
Právo na vec, ktoré nepripúšťa exekúciu, môže tretia osoba uplatniť voči oprávnenému na súde žalobou na vylúčenie veci z exekúcie podľa Civilného sporového poriadku.
(2)
Žalobou na súde treba uplatniť aj zapretie pravosti, výšky alebo poradia niektorej z pohľadávok prihlásených na rozvrh výťažku v prípade, keď sa vykonáva exekúcia prikázaním pohľadávky, prípadne predajom hnuteľných vecí, predajom cenných papierov, predajom nehnuteľnosti alebo predajom podniku.

§ 71
(2)
d)
pohľadávky náhrady škody na majetku štátu v správe ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže voči obvineným a odsúdeným a voči bývalým obvineným a bývalým odsúdeným, pohľadávky trov spojených s výkonom väzby, zvýšených trov výkonu väzby, zvýšených trov výkonu trestu odňatia slobody a zavinených trov výkonu trestu odňatia slobody voči obvineným a odsúdeným a voči bývalým obvineným a bývalým odsúdeným,
e)
pohľadávky daní, poplatkov a ciel, pohľadávky na poistnom voči osobám, ktoré sú povinné platiť poistné na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie voči osobám, ktoré sú povinné platiť príspevky na starobné dôchodkové sporenie, pohľadávky na preplatkoch na náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dávkach sociálneho poistenia, dôchodkoch starobného dôchodkového sporenia, prídavku na dieťa, pohľadávky náhrady za príspevok na výživu dieťaťa a príspevok na úhradu potrieb dieťaťa zvereného do pestúnskej starostlivosti, pohľadávky úhrady za sociálne služby poskytované podľa osobitného predpisu.8b)
f)
súdne pohľadávky podľa osobitného predpisu.8c)

§ 112
(1)
Pohľadávky vzniknuté z majetkových práv podľa Autorského zákona podliehajú exekúcii, ak je povinným autor, len dvoma pätinami; ak sa však exekúcia vykonáva pre niektorú z prednostných pohľadávok uvedených v § 71 ods. 2, môže pre ne exekútor vykonať exekúciu až do troch pätín. Pre poradie úhrady prednostných pohľadávok sa použijú primerane ustanovenia § 72 ods. 2 a 3.
(2)
Ak sa autorovi vypláca finančné plnenie vzniknuté z majetkových práv podľa Autorského zákona prostredníctvom organizácie kolektívnej správy, doručí exekútor príkaz na začatie exekúcie a exekučný príkaz aj organizácii kolektívnej správy, ktorá má potom práva a povinnosti dlžníka povinného. Príkaz na začatie exekúcie a exekučný príkaz sa vzťahujú na sumy, ktoré boli už v prospech autora zložené u organizácie kolektívnej správy, ako aj na sumy, ktoré budú u nej zložené v bežnom kalendárnom roku.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú obdobne, aj ak ide o pohľadávky z práv súvisiacich s autorským právom a o pohľadávky fyzických osôb z ich podnikateľskej činnosti.

§ 113b Exekúcia na obchodný podiel
(3)
Upovedomenie o začatí exekúcie doručí exekútor oprávnenému, povinnému a obchodnej spoločnosti. Príkaz na začatie exekúcie doručí exekútor obchodnej spoločnosti do vlastných rúk.

Exekúcia predajom nehnuteľnosti § 134
(2)
Exekúciu predajom nehnuteľnosti nemožno vykonať, ak je povinnému v konaní o určenie vlastníctva podľa osobitného predpisu13ba) vykonateľným neodkladným opatrením uložená povinnosť zdržať sa prevodu vlastníckeho práva k nej.

§ 194
(8)
Trovy doručenia hradí súd, ktorý o doručenie žiadal.
(9)
Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na doručovanie písomností podľa odseku 1 ustanovenia Civilného sporového poriadku.

§ 211b
(1)
Komora vydá na žiadosť výpis z registra exekúcií alebo potvrdenie o tom, že určitý zápis v registri exekúcií nie je. Výpis a potvrdenie podľa predchádzajúcej vety sú verejnými listinami preukazujúcimi stav evidovaný v registri exekúcií ku dňu ich vydania; rodné číslo sa v nich neuvádza. Údajov uvedených vo výpise a potvrdení sa možno dovolávať, ak sa nepreukáže opak.
(2)
Komore za prístup do registra exekúcií a za vydania výpisu alebo potvrdenia podľa odseku 1 patrí odmena, ktorej výšku ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 228d Rozhodnutie
(8)
Proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu, ktorým sa rozhodlo o tom, či sa exekútor dopustil disciplinárneho previnenia, nie je možné podať opravný prostriedok. Proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu možno podať správnu žalobu do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, ktorým sa rozhodlo o tom, či sa exekútor dopustil disciplinárneho previnenia.

Pridaj komentár