Komunikujeme elektronicky!

index

Od 01.11.2016 exekútorský úrad JUDr. Peter Kuna komunikuje s orgánmi verejnej správy výlučne elektronicky v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. Zákon o e-Governmente.

Vzhľadom na to, že do dátovej schránky súdneho exekútora môže zasielať podania ktorákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorá má aktivovanú dátovú schránku, môžete preto využívať aj Vy podania týmto spôsobom.

Oznamujeme Vám, že pokiaľ dátovú schránku nemáte ešte aktivovanú, môžete svoje podania naďalej posielať v papierovej podobe prostredníctvom slovenskej pošty. Bežné žiadosti a podania, ktoré nevyžadujú „papierovú“ podobu, môžete adresovať na e-mail eukuna@eukuna.sk.

Nezabudnite na skutočnosť, že od 01.01.2017 bude komunikácia súdneho exekútora prebiehať výlučne elektronicky so všetkými právnickými osobami, fyzickými osobami – podnikateľmi a fyzickými osobami, ktoré si aktivovali dátovú schránku. Podania odoslané do týchto dátových schránok sa budú považovať za doručené.

Viac informácií ako aj jednotlivé návody, otázky a odpovede, či kontakty na help desk nájdete na www.slovensko.sk.

Pridaj komentár