JUDr. Václav Kuna – prevzatie exekučnej agendy

dekret o ustanoveni zastupcu

JUDr. Václav Kuna k 30.11.2017 ukončil výkon funkcie súdneho exekútora.

JUDr. Peter Kuna bol dňa 1.12.2017 dekrétom Slovenskej komory exekútorov ustanovený do funkcie nástupcu po odvolanom súdnom exekútorovi JUDr. Václav Kuna.

Týmto dňom došlo k prevzatiu celej exekučnej agendy do exekútorského úradu na Miletičovej ulici. 20 v Bratislave. Bankový účet, na ktorý boli poukazované vykonávané úhrady či splátky ostáva naďalej v platnosti a nemenné zostali taktiež príslušné variabilné symboly.

Pre informáciu o výške zostávajúcej pohľadávky s príslušenstvom telefonicky kontaktujte exekútorský úrad počas stránkových hodín na 02/55410091 alebo na e-maile eukuna@eukuna.sk
Platobné údaje na úhradu pohľadávky do prevzatých exekučných spisov od JUDr. Václav Kuna, Nitra:
Číslo účtu: SK94 3100 0000 0040 0096 2240
Variabilný symbol: spisová značka (napr pri EX 123/2017 je VS 1232017; pri spise napr 333/2006-6 je VS 33320066).dekret o ustanoveni zastupcu

Pridaj komentár